જાણવા જેવું :~> લીમડાના એક વૃક્ષનું આયુષ્ય ૧૫૦ થી ૨૦૦ વર્ષનું ગણાય છે. :~> લીમડાના ઝાડ ઉપર તીડ કદી હુમલો કરી, તેનો નાશ કરી શકતા નથી.




& નોંધ:માહિતી પૂરેપૂરી ભરો અને એકજ વાર સબમિટ કરો જેથી માહિતી બેવડાય નહિ.
:~> નમસ્કાર,

Saturday, April 21, 2012

• ગુજરાતના અભયારણ્યો •



2 comments:

Prashant Gavaniya said...

પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર(Microsoft Excel File)

મિત્રો પગાર ગણતરી કરવા માટે નું કેલ્ક્યુલેટર મારા બ્લોગ પર મૂકી ગયું છે
આશા છે કે દરેક શિક્ષકોને ઉપયોગી થશે ,ખાસ કરીને જેઓ વિદ્યાસહાયક માંથી પુરા પગારમાં જોડાવાનાં છે તેમને તો અત્યારે જ મુલાકાત લઈને ડાઉનલોડ કરો..............
http://prashantgavaniya.blogspot.in/

સતિષકુમાર પટેલ said...

OK